✅Darmowa dostawa już od 129

0

Kategorie


Ulubione


Regulamin


DAR ZDROWIA - drogeria internetowa

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

            Niniejszym wprowadzamy regulamin sklepu internetowego drogerii DAR ZDROWIA działającej pod adresem: www.darzdrowia.pl prowadzonej przez ”DAR ZDROWIA” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach przy ul. Smugowej 27, 95-200 Pabianice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy pod numerem KRS: 0000358346, numer NIP: 7312020542, REGON: 100858435 o kapitale zakładowym 100.000 złotych, dalej zwaną „Sklepem internetowym” bądź „sprzedawcą”.

 1. DEFINICJE

Dla potrzeb regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 • Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulamin i jego załączniki są odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2022 r. poz. 344). Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej;
 • Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zawierająca ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa. Klientem może być zarówno użytkownik zalogowany, jak i użytkownik niezalogowany;
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie
  z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), dalej zwanym „k.c.”;
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierającą umowę sprzedaży pośrednio związaną albo niezwiązaną z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zaś z samej treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego zwłaszcza z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży towaru zawarta z Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
  z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem;
 • Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym;
 • Ceny - wszystkie ceny wskazane na stronie internetowej Sprzedawcy są podawane
  w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży zawartą na odległość;
 • Trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania;
 • Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów. Konto podstrona jest dostępna dopiero po zalogowaniu się użytkownika;
 • Użytkownik zalogowany – klient, który założył Konto i zalogował się w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem którego może m. in. składać zamówienia oraz zawierać Umowy sprzedaży na odległość;
 • Użytkownik niezalogowany – klient, który składa zamówienie i zawiera Umowę sprzedaży na odległość bez zakładania Konta (rejestracji) w Sklepie Internetowym Sprzedawcy;
 • Polityka prywatności i Polityka Cookies Sklepu internetowego - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies;
 • Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2022 r. poz. 344), pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę;
 • Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.;
 • Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający Klientowi kontakt z Sprzedawcą dostępny pod adresem https://darzdrowia.pl/kontakt ;
 • Elektroniczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy - stworzona przez Sprzedawcę forma elektroniczna oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość;
 • Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja
  2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287);
 • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
 • zawieranie umów sprzedaży on-line (na odległość) – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym, 
 • prowadzenie Konta klienta,
 • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji;
 • newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne.
 1. WARUNKI TECHNICZNE
    1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe, o ile system teleinformatyczny,
     z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
 • urządzenie (komputer, laptop tablet, smartfon bądź inne urządzenie obsługujące protokół HTTPS) podłączone do Internetu,
 • przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producentów przeglądarki oraz systemu operacyjnego urządzenia, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
    1. Połączenie telefoniczne ze Sklepem Internetowym możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648). Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów.
    2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania
     i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Zaleca się stosowanie przez Klientów programów antywirusowych chroniących tożsamość osób korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 1. KONTO
 1. Zabrania się umieszczania w Sklepie internetowym treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.    
 2. W celu uzyskania dostępu do Konta, Klient powinien się zarejestrować.
 3. Rejestracja polega na podaniu przez Klienta swoich danych osobowych takich, jak: imię, nazwisko i adres e-mail oraz numer telefonu. Następnie klient ustawia unikalne hasło. Podając swoje dane, Klient zapewnia, że są one poprawne i prawdziwe. Klient powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie założenia Konta. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 5. Opisy towarów, ceny, reklamy, cennik oraz inne informacje zamieszczone na stronie Sklepu internetowego w razie wątpliwości nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
 1. ZAMÓWIENIE
 1. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”.
 2. Złożenie zamówienia na stronie Sklepu internetowego jest możliwe dla zalogowanych użytkowników (posiadających założone Konto) oraz dla użytkowników niezalogowanych (nieposiadających założonego Konta).
 3. Użytkownik niezalogowany w celu złożenia zamówienia musi:
 • zaakceptować Regulaminu Sklepu internetowego;
 • podać dane konieczne do realizacji zamówienia (tj.  imię, nazwisko, nazwa firmy, adres do wysyłki Towaru, adres e-mail, numer telefonu, NIP);
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta odbywa się poprzez wypełnienie formularza, w którym wskazane są dane do wysyłki Klienta, wybrany towar (jego cena, nazwa, ilość),

metoda dostawy oraz metoda płatności.

 1. Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Informacja ta nie jest jednak potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Stanowi to wyłącznie wiadomość, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 2. W kolejnym kroku, Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.  
 3. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.
 4. Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres e-mail Klienta wskazany przez niego podczas Rejestracji lub składania zamówienia.
 5. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej https://darzdrowia.pl. 
 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Przy składaniu zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach płatności. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp. Jeśli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
 2. W ramach opłacania zamówienia, Klient może dokonać płatności za pośrednictwem iMoje – usługi płatniczej świadczonej przez przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, w jednej z następujących form:

- błyskawicznej płatności BLIK,

- płatności kartami płatniczymi (Visa, MasterCard) oraz Google Pay, Apple Pay,

- opcji kup teraz, zapłać później (dostawcy płatności odroczonych – Twisto, PayPro, PragmaGo),

- szybkich przelewów.

 1. DOSTAWY
 1. Dostawa Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży na odległość bez wad fizycznych i prawnych.
 3. Sprzedawca wskazuje na Stronie internetowej informację o liczbie dni (roboczych) niezbędnych na realizację zamówienia, w tym przekazanie zamówienia do dostawcy.
 4. Sprzedawca poinformuje Klienta o czasie trwania dostawy Towaru.
 5. Sprzedawca zrealizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych.
 6. Zamówione Towary są dostarczane na adres Klienta wskazany przez niego w formularzu zamówienia.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na jego adres e-mail informacja potwierdzająca nadanie zamówienia przez Sprzedawcę.
 8. Klient winien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki z zamówieniem, Klient ma prawo żądać od dostawcy spisania właściwego protokołu szkody.
 9. Sprzedawca na adres e-mail Klienta wyśle, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF, dowód zakupu Towaru. W celu otwarcia pliku, Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF.
 10. Jeżeli Klient jest nieobecny pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, dostawca podejmuje próbę ponownego doręczenia Towaru kolejnego dnia roboczego. W sytuacji nieodebrania przez Klienta Towaru, dostawca odsyła Towar do Sprzedawcy, który zwraca Klientowi dokonane przez Klienta płatności.
 1. REKLAMACJE
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za zgodność Towaru z Umową sprzedaży na odległość. Reklamacja Towaru może być składana przez Klientów będących Konsumentami oraz przez Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
 2. Sprzedawca wyłącza rękojmie dla Klientów będących Przedsiębiorcami.
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają, w szczególności jego:
 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
 • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny ;
 • przydatność do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju,
  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występowanie w takiej ilości i posiadanie cech, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę;
 • dostarczenie z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
 • jakość jest taka sama jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy.
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, a jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili,
  w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, dla którego Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 4. W dalszej kolejności konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli:
 1. Towar jest nadal niezgodny z umową, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić ten Towar do zgodności z umową;
 2. niezgodność Towaru z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
 3. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny Towaru niezgodnego
  z umową wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego
  z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
 2. Uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ogranicza się do Towarów niezgodnych z umową. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych z zakupionych przez Klienta, może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do Towarów niezgodnych z umową. W odniesieniu do innych (pozostałych) Towarów, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży wyłącznie, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 3. Dla celów dowodowych reklamację można złożyć na trwałym nośniku (pisemnie lub w formie elektronicznej). W celu sprawniejszego załatwienia reklamacji, preferujemy skorzystanie z naszego formularza reklamacji https://darzdrowia.pl/zwroty-i-reklamacje oraz przesłanie reklamacji na adres e-mail:  kontakt@darzdrowia.pl .
 4. W treści reklamacji Klient powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail lub numer telefonu, rodzaj i datę wystąpienia wady oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie danych.
 5. Od momentu otrzymania oświadczenia reklamacyjnego Sprzedawca ma obowiązek w ciągu 14 dni kalendarzowych rzeczowo ustosunkować się do żądania konsumenta.
 6. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt.
 7. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 8. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
 9. Klient ma prawo do zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji w związku z realizacją przez Sprzedawcę usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz działaniem Strony internetowej. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i wysłana na adres e-mail: kontakt@darzdrowia.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, rozpatruje ją i udziela Klientowi odpowiedzi.
 10. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa
  w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 11. Niektóre Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru. Informacja dotycząca udzielania gwarancji będzie każdorazowo umieszczana na Stronie internetowej Sprzedawcy.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość (tj. prawo do zwrotu Towaru) przysługuje wyłącznie Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta.
 2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła Produkt w posiadanie. Do zachowania ww. terminu wystarczy przesłać do Sprzedawcy informację o odstąpieniu od umowy,
  a następnie odesłać do Sprzedawcy Towar. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem adresu e-mail.
 3. Informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy należy przesłać na adres e-mail: kontakt@darzdrowia.pl. Zwracany Towar należy przesłać na adres: Dar Zdrowia ul. Grota Roweckiego 8A, 95-200 Pabianice.  
 4. Zachęcamy do skorzystania z naszego formularza zwrotu, którego wzór został tutaj zamieszczony.
 5. W sytuacji odstąpienia od Umowy Sprzedaży na odległość, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na odległość zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (tj. zanim Sprzedawca wysłał do Klienta informację o przyjęciu zamówienia  Regulaminu), oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na odległość, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeśli Klient, który odstępuje od Umowy Sprzedaży na odległość wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy, Sprzedawca nie jest uprawniony do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.
 9. Klient jest obowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożono oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na odległość. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. Jeżeli Klient odstąpił od Umowy sprzedaży, ponosi on tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Klientowi będzie przysługiwać również prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na odległość Towarów zakupionych w ramach organizowanych przez Sprzedawcę wyprzedaży lub promocji. Zasady wyprzedaży oraz promocji każdorazowo określane są w oddzielnych regulaminach zamieszczonych w Serwisie.
 14. W niektórych sytuacjach Klientowi będącemu konsumentem, jak Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży na odległość nie będzie przysługiwać, m. in. dotyczy to umów:
 • których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, np. soczewki kontaktowe, prezerwatywy, wibratory, opatrunki, szminki, strzykawki, bandaże.
 • których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innym.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności (link).

Zasady dotyczące przetwarzanych plików Cookies opisane są w Polityce Plików Cookies (https://darzdrowia.pl/polityka-plikow-cookies).

 1.  USŁUGI BEZPŁATNE
 1. W ramach Sklepu internetowego, Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, następujące bezpłatne usługi: formularz kontaktowy, newsletter, prowadzenie Konta Klienta.  
 2. Usługi ww. świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez czas nieoznaczony.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usług ww. wskazanych, o czym poinformuje uprzednio Klientów.
 4. Każdy Klient może zapisać się do usługi Newsletter, poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie internetowej podając swój adres e-mail. Następnie, Klient otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na usługę Newsletter. W momencie aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres e-mail, wiadomości o nowych Towarach lub usługach dostępnych w ofercie Sprzedawcy.
 6. Klient ma prawo do zrezygnowania z usługi Newsletter’a w każdym czasie poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 7. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę prowadzenia Konta, która jest dostępna po dokonaniu przez Klienta rejestracji na Stronie Internetowej. Usługa ta polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Serwisu, umożliwiającego Klientowi zmianę danych podanych podczas rejestracji, czy też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz dostęp do historii zamówień już zrealizowanych. Użytkownik zalogowany może w każdym czasie zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta. Co do zasady, Sprzedawca zrealizuje żądanie Klienta w ciągu 30 dni kalendarzowych.
 8. Użytkownik zalogowany może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość.
 9. Sprzedawca ma prawo użytkownikowi zalogowanemu do zablokowania dostępu do Konta oraz do usług wskazanych w ust. 1, jeżeli:

- działa on szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,

- użytkownik zalogowany naruszył przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, lub

- z uwagi na zasady bezpieczeństwa, przełamywanie przez Klienta zabezpieczeń Strony internetowej bądź innymi szkodliwymi działaniami hakerskimi.

 1. Zablokowanie użytkownikowi zalogowanemu dostępu do usług wskazanych w ust. 1 będzie trwało przez czas niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę takiego zablokowania. Okres ten nie będzie jednak dłuższy niż 180 dni. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do usług wskazanych w ust. 1 w formie wiadomości e-mail na adres podany przez użytkownika zalogowanego w formularzu rejestracyjnym.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.09.2023 r.
  2. Prawem właściwym do wszelkich spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie będzie prawo polskie. Umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zawierane są w języku polskim.
  3. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć w przyszłości.
  4. W każdej chwili Regulamin może zostać utrwalony poprzez wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie go ze strony Sklepu internetowego.
  5. Jeżeli jedna z klauzul umownych Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, to nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu, które pozostają nadal w mocy.
  6. Ze Sprzedawcą można się kontaktować:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@darzdrowia.pl;
 • telefonicznie pod nr telefonu: 501-955-575 (opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora);
 • pisemnie na adres: Drogeria Dar Zdrowia, ul. Grota Roweckiego 8A, 95-200 Pabianice;
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej Sprzedawcy;
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin może zostać zmieniony w przypadku:
 • zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 • konieczności wykonania prawomocnych wyroków lub decyzji administracyjnych mających wpływ na treść Regulaminu;
 • zmiany zasad świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Wszystkie zamówienia wysłane przez Klienta do Sprzedawcy przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 2. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie zgadza się z nową treścią Regulaminu, przysługuje mu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 3. Zmiany Regulaminu o charakterze informacyjnym, które nie mają wpływu na prawa i obowiązki Klienta lub Sprzedawcy, będą zamieszczane tylko poprzez publikację nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego.
call image

Nasza strona korzysta z plików cookies, aby za ich pomocą rozpoznawać naszych użytkowników. Będziemy stosować wyłącznie pliki cookies niezbędne do korzystania z naszego serwisu. Klikając „Więcej” dowiesz się o naszej polityce plików cookies.

Więcej
Produkt dnia

Dostępny przez

0

d.

:
0

godz.

:
0

min.

:
0

sek.