✅Darmowa dostawa już od 129

0

Kategorie


Ulubione


Polityka Prywatności


Polityka Prywatności

            Administratorem danych osobowych jest ”DAR ZDROWIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach przy ul. Smugowej 27, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy pod numerem KRS: 0000358346, numer NIP: 7312020542, REGON: 100858435, (zwana dalej jako “Administrator Danych”).

            Administrator Danych dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności użytkowników, użytkowników niezalogowanych, subskrybentów, osób zainteresowanych oraz osób odwiedzających stronę www.darzdrowia.pl . Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników, użytkowników niezalogowanych, subskrybentów, osób zainteresowanych oraz osób odwiedzających stronę.

            Polityka ma na celu przede wszystkim, poinformowanie użytkowników, użytkowników niezalogowanych, subskrybentów, osób odwiedzających stronę oraz osób zainteresowanych
o przysługujących ich prawach w związku z przetwarzaniem ich danych przez Administratora Danych.

            W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej Polityki, jak również do wymogów obowiązujących przepisów prawa m. in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ”RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), dalej zwana „ustawą”.

 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. przetwarzaniu – należy przez to rozumieć operacje dokonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 2. administratorze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 3. danych osobowych – to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Obejmują one dane użytkowników, użytkowników niezalogowanych, subskrybentów, dane osób zainteresowanych i dane osób odwiedzających stronę;
 4. podmiocie przetwarzającym -  oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych;
 5. profilowaniu -  oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 6. pseudonimizacji – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 7. użytkownik – osoby/podmioty firmowe, które zarejestrowały się na stronie www.darzdrowia.pl i posiadają Konto w Sklepie Internetowym Sprzedawcy;
 8. użytkownik niezalogowany - osoby/podmioty firmowe, które nie zarejestrowały się na stronie www.darzdrowia.pl i nie posiadają Konta w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, ale złożyły zamówienie poprzez opcję „zrób zakupy bez zalogowania”;
 9. subskrybent – osoba/podmioty firmowe, która zapisała się do newslettera Sklepu Internetowego Sprzedawcy;
 10. osoba odwiedzająca stronę - osoba przeglądająca zawartość strony internetowej www.darzdrowia.pl ;
 11. osoba zainteresowana - osoba, która złożyła zapytanie/zawiadomienie za pośrednictwem strony internetowej www.darzdrowia.pl lub korzystając z danych kontaktowych wskazanych na stronie https://darzdrowia.pl/kontakt
 1. Kategorie przetwarzanych danych

            Administrator Danych zbiera i przetwarza następujące kategorie danych osobowych,
w tym między innymi:

 • Dane użytkowników – nazwa użytkownika, adres e-mail, imię, nazwisko, nr telefonu, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres do dostawy, informacje z uwag do zamówień, informacje o metodzie płatności, informacje o metodzie dostawy, szczegóły zamówienia (numer zamówienia, data zakupu, status zamówienia, nazwa produktu, cena jednostkowa, suma zamówienia), historia zamówień, w przypadku użytkowników firmowych dodatkowo: forma prowadzonej działalności, nazwa spółki/firmy, NIP;
 • Dane użytkowników niezalogowanych – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres (ulica, numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy), adres do dostawy, informacje z uwag do zamówień, informacje o metodzie płatności, informacje o metodzie zamówień, szczegóły zamówień (numer zamówienia, data zakupu, status zamówienia, nazwa produktu, cena jednostkowa, suma zamówienia), w przypadku firm, dodatkowo: forma prowadzonej działalności, nazwa spółki/firmy, NIP ;
 • Dane osób odwiedzających –  IP komputera, otwierane podstrony, czas wizyty, liczba poszczególnych odsłon, liczba wizyt, źródło wizyty, jednak służą one jedynie celom statystycznym, a także w sytuacji korzystania przez użytkownika z urządzeń przenośnych – dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych oraz abonenta, jednak zebrane w ten sposób dane będą użyte tylko w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu WWW;
 • Dane subskrybentów – adres e-mail;
 • Dane osób zainteresowanych -  imię, adres e-mail, telefon, tytuł, treść wiadomości.
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych i cele przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda - dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych
  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dot. zgłoszonego żądania poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.darzdrowia.pl lub
  zgłoszonego zapytania złożonego za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie www.darzdrowia.pl lub zgoda dot. na stosowanie plików Cookies inne niż niezbędne;
 • wymogi kontraktowe – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do udostępnienia
  i przeglądania strony internetowej, zarejestrowania i korzystania z konta
  w serwisie
  www.darzdrowia.pl, a także w realizacji umowy Sprzedaży i umowy
  o świadczenie usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • wypełnienie obowiązku prawnego – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych polegającego na prowadzeniu ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • prawnie uzasadniony interes administratora – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający m. in. na poprawie jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb użytkowników, użytkowników niezalogowanych, subskrybentów, osób zainteresowanych, osób odwiedzających stronę czy też udzielenia odpowiedzi na Państwa żądania, zwiększenia efektywności strony internetowej i usług, zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej Administratora Danych, wysyłki newslettera, marketing produktów własnych Administratora Danych, rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

            Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług Administratora Danych świadczonych za pośrednictwem strony: www.darzdrowia.pl .

            W większości pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Państwa, za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez jej odwiedzenie i śledzenie Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz podanie danych niezbędnych do założenia konta, weryfikacji tożsamości w naszym serwisie i dokonania zakupów.

            Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Administratora Danych będą przetwarzane od momentu odwiedzenia przez Państwa strony internetowej. Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszej Polityki, prosimy o dalsze niekorzystanie i opuszczenie strony internetowej.

W pozostałych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, które przekazują Państwo
w ramach wysyłania zapytań poprzez formularz kontaktowy bądź bezpośrednio na dane kontaktowe Administratora Danych wskazanych na niniejszej stronie internetowej.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Państwa dane osobowe nie podlegają wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i ani nie wywołują wobec Państwa skutków prawnych, ani w podobny sposób na Państwa nie wpływają.  

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeśli tak jest, do żądania dostępu do swoich danych osobowych. Informacje o dostępie obejmują m. in. cele przetwarzania danych, kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo absolutne, a przysługujące Państwu prawo dostępu mogą ograniczać interesy innych osób. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Otrzymanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne;
 • prawo poprawiania danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od  Administratora Danych niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • prawo żądania usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych,
  a Administrator Danych ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z przesłanek określonych przez prawo;
 • prawo do ograniczenia przetwarzaniaosoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 • prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw związanych z jej szczególną sytuacją. Nie jest to prawo absolutne i nie ma zastosowania w niektórych sytuacjach, na przykład wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do obrony prawa w ramach postępowania sądowego;
 • prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi Danych oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych, po spełnieniu przesłanek określonych przez przepisy prawa;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uprawnienie mogą Państwo zrealizować w sytuacji, kiedy domniemywa się, że Państwa dane osobowe przetwarzamy
  w nieuzasadniony sposób, bądź w sprzeczności z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
   

            Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregoś ze swoich praw opisanych powyżej albo mają pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, proszę się z nami skontaktować poprzez:

  • e-mail: info@darzdrowia.pl
  • list polecony: Dar Zdrowia Sp. z o. o., ul. Grota Roweckiego 8A, 95-200 Pabianice.

            Ze względów bezpieczeństwa możemy wymagać zachowania formy pisemnej Państwa żądań. Możemy również odmówić realizacji Państwa żądań, jeśli mamy racjonalne podstawy, by przypuszczać, że są one nieuczciwe, niemożliwe do zrealizowania albo mogą zagrażać prywatności innych.

            Jeśli uważasz, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, zawsze przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH

            W razie potrzeby Administrator Danych może przekazywać Państwa dane osobowe
w celu ich przetwarzania stronom trzecim wskazanym poniżej:

 • partnerom biznesowym, firmom kurierskim, bankom, operatorom płatności, jeśli jest to niezbędne w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, w szczególności w celu realizacji naszych stosunków umownych z takimi podmiotami trzecimi, obsługi i zapewnienia odpowiednich świadczeń, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i wymogów dotyczących bezpieczeństwa, komunikowania się z Państwem i osobami trzecimi, przestrzegania obowiązków finansowych przez Administratora Danych oraz odpowiadania na wnioski i żądania prawne;
 • podmiotom przetwarzającym.

            Administrator Danych może zawierać pisemne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z innym podmiotem (Podmiot przetwarzający). Uprawnienie do zawierania takich umów wynika z przepisów prawa. Podmiotami przetwarzającymi mogą być  szczególności takie podmioty, jak: firmy świadczące usługi informatyczne, firmy audytorskie, biura rachunkowe, podmioty oferujące oprogramowanie do obsługi klienta, podmioty świadczące usługi poczty internetowej (home.pl), usługi hostingowe serwerów.

            Podmioty przetwarzające będą podlegały zobowiązaniom umownym dotyczącym wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych osób zainteresowanych i użytkowników oraz przetwarzania tych danych wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora Danych.

            Informujemy, iż nasi partnerzy biznesowi, niektóre podmioty przetwarzające mogą mieć siedzibę poza terenem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

            Ponadto, podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.

            Niektóre Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółkom powiązanym kapitałowo i osobowo z Administratorem Danych tj. "TANIE-LEKI.INFO S.JAGIEŁO, A.WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA" w zakresie niezbędnym do współpracy biznesowej podmiotów i realizacji zobowiązań umownych.

Nasza strona internetowa korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych do mediów takich jak Facebook i Instagram. Służą one do dzielenia się treściami lub ich polecania. Każdy
z dostawców mediów społecznościowych ma swoją własną Politykę Prywatności.

 • polityka prywatności spółki Facebook znajduje się tutaj:
  https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/ ;
 • polityka prywatności spółki Instagram znajduje się tutaj:

https://privacycenter.instagram.com/policy .

 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi
w obowiązujących przepisach prawa.
Administrator Danych podejmuje odpowiednie środki
w celu:

 • zapewnienia ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zniszczeniem, modyfikacją lub ich ujawnieniem,
 • zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,
 • ochrony danych osobowych stosownie do poziomu ryzyka i szczególnych kategorii danych osobowych

Biorąc pod uwagę aktualny stan technologii, koszty, charakter, zakres, kontekst i cele operacji przetwarzania, jak również prawa i wolności osób fizycznych, działania będą obejmować
w szczególności pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, środki zapewniające poufność, integralność, dostępność i odporność, środki przywracania danych osobowych oraz procedury regularnego testowania, oceny i oceny skuteczności środków bezpieczeństwa.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

            Mając na uwadze naczelne zasady RODO, w szczególności zasadę ograniczenia celu, ograniczenia przechowywania i zasadę minimalizacji danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania i dozwolone przez przepisy prawa. Po zrealizowaniu celu przetwarzania, Państwa dane osobowe zostaną usunięte, o ile pozwalają na to przepisy prawa. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych mogą istnieć różne okresy przechowywania danych.

            Dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

 • do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzanych danych jest udzielona zgoda;

•    jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych są wymogi kontraktowe - w przypadku realizacji umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług elektronicznych: przez okres trwania umowy, a po tym okresie, do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

• jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych – np. w przypadku kontaktu w sprawie wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń;

•   jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych - np. w przypadku prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

            Dane osobowe osób zainteresowanych będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody bądź po udzieleniu odpowiedzi osobie zainteresowanej przez Administratora Danych (o ile będzie to możliwe na podstawie przepisów prawa).

VIII. POLITYKA DOTYCZĄCA WIEKU

            Nasze usługi nie są skierowane do osób poniżej osiemnastego (18) roku życia. Nie zamierzamy przetwarzać danych osobowych takich osób. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie korzystaj z usług i nie przesyłaj do nas żadnych informacji o sobie. W przypadku powzięcia przez nas informacji, że przetwarzamy dane osobowe osoby poniżej 18 roku życia, usuniemy takie dane najszybciej jak to możliwe.

IX. ZMIANY

            Od czasu do czasu możemy zmienić treść niniejszej Polityki Prywatności. Zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich jej zmianach poprzez umieszczenie aktualnej, zmienionej wersji Polityki Prywatności. Zalecamy regularne weryfikowanie treści Polityki Prywatności.

Wersja Polityki Prywatności z dnia 05.09.2023

       

 

                                                                                               _____________________________

                        (w imieniu  Administratora Danych)

call image

Nasza strona korzysta z plików cookies, aby za ich pomocą rozpoznawać naszych użytkowników. Będziemy stosować wyłącznie pliki cookies niezbędne do korzystania z naszego serwisu. Klikając „Więcej” dowiesz się o naszej polityce plików cookies.

Więcej
Produkt dnia

Dostępny przez

0

d.

:
0

godz.

:
0

min.

:
0

sek.